Hoppa till innehåll

Hållbarhet på ELU

Från koncept till konstruktiva lösningar

För oss på ELU innebär hållbarhet att vi tar ansvar för vårt inflytande på både miljön och samhället, samtidigt som vi tar hänsyn till omgivningens inverkan på ELU som företag. I våra projekt eftersträvar vi innovativa och långsiktigt beständiga lösningar som balanserar sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter på ett ansvarsfullt sätt.

Hållbarhetspolicy

Certifieringar

ELU är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015, vilket ställer höga krav på planering, genomförande, uppföljning och korrigering av processer och rutiner.

ISO-certifikat

Utvecklingsarbete

Genom deltagande i forsknings- och utvecklingsprojekt med högskolor och universitet, samt branschgemensamma insatser bidrar ELU till att utveckla och effektivisera samhällsbyggandet.

Arbetsmiljö och hälsa

ELU driver ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt lagstiftning för att förhindra risker för arbetsskador och ohälsa. Vårt arbetsmiljöarbete fokuserar på säkerhet, utveckling och balans mellan arbete och privatliv för våra medarbetare.

Antikorruption

ELUs verksamhet ska bedrivas helt utan otillbörlig påverkan. ELU följer Näringslivskoden, som hanteras av IMM (Institutet Mot Mutor), som grund för sitt synsätt på sunda affärer.

ELUs hållbarhetsarbete

Vårt arbete med hållbarhet kan delas in i tre huvudområden: miljöansvar, socialt ansvar och ansvarsfull verksamhetsstyrning. Vi skiljer på vår direkta påverkan, som handlar om hur vi sköter vårt interna arbete, och vår indirekta påverkan, som handlar om hur vi kan påverka världen omkring oss genom våra kundprojekt. Som konsulter ligger stor del av vårt avtryck i det indirekta – hur vi kan stötta våra uppdragsgivare till en hållbar omställning.

Miljömässigt ansvarstagande

Vi minskar vår direkta miljöpåverkan genom att optimera användningen av resurser som energi, resor och inköp och följer Fossilfritt Sveriges färdplan för fossilfri konkurrenskraft inom bygg- och anläggningssektorn.

Vårt indirekta åtagande är att minimera kunders miljöpåverkan genom att optimera konstruktioners livscykel. Vi förstärker kontinuerligt vår kompetens inom miljö- och livscykelanalys för att erbjuda relevanta tjänster.

Socialt ansvarstagande

Vår viktigaste resurs är våra medarbetare och vi strävar efter att skapa en hälsosam arbetsplats med fokus på engagemang, jämställdhet och inkludering. Vi satsar på kompetensutveckling och arbetsmiljöarbete.

Genom våra konstruktionslösningar och rådgivande roll har vi möjlighet att indirekt bidra till ett hållbart samhälle och social hållbarhet. Vi deltar i forskningsprojekt med akademin för att forma framtidens samhällen.

Ansvarsfull verksamhetsstyrning

ELU erbjuder högkvalitativa tjänster som strävar efter uppfylla våra kunders behov för att främja långsiktiga och förtroendefulla relationer.

Vi bedriver vår verksamhet med högsta krav på moral och etik för att främja förtroende och transparens, i hela vår värdekedja. Uppförandekoder för anställda och leverantörer styr vår affärspraxis för att möta såväl våra som samhällets förväntningar.

100% tillförlitlighet


ELU strävar efter att vara marknadens förstahandsval genom att erbjuda rådgivnings- och projekteringstjänster inom konstruktion och geoteknik av högsta kvalitet. Med engagemang för människor och miljöer är vi dedikerade till ständig förbättring för att maximera kund- och medarbetarnyttan.

Aktuellt inom hållbarhet

Från stenmassa till hållbara vattenmiljöer: MASSA-projektet

Läs mer

Underhåll före nybyggnation: fokus på hållbarhet i klimatkrisen

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta Markus Steiner, Hållbarhetsansvarig på ELU.

Kontakta oss