Hoppa till innehåll

Vildmannen 7, Biblioteksstan

Fastigheten Vildmannen 7, belägen i korsningen Biblioteksgatan och Jakobsbergsgatan, totalförstördes i en brand i november 2017. ELU har från hösten 2019 fram till våren 2022 bistått genom hela projektet med bland annat utredning, geotekniska undersökningar, spontdimensionering i system- och bygghandlingsskeden samt aktiv produktionsuppföljning.

Efter den stora branden som totalförstörde fastigheten Vildmannen 7 i centrala Stockholm 2017 beslutades att fasaden bevaras och en helt ny byggnad uppföras inom de stabiliserade ytterväggarna. ELU fick i uppdrag av Hufvudstaden att projektera spont och invändig schakt för en sänkning av källarnivån. Fastigheten från 1895 är blåklassad (högsta kulturminnesnivån).

Det mesta av schaktarbetet har utförts under grundvattenytan, som mest två meter. Eftersom det funnits risk för hydraulisk bottenupptryckning och det är stränga krav att inte sänka grundvattenytan i innerstan har all schakt och grundläggning ske i vattenfyllda spontgropar. Spont- och schaktarbetet utfördes i sex etapper under hösten-vintern 2020-21.

En komplicerande faktor är den befintliga grundläggningen av träpålar och senare utförda grundförsäkringar som är i vägen för spontinstallationen. Dessutom ställer den kvarlämnade befintliga fasaden mycket höga krav på planering av arbetsordning för spont- och rivningsarbetena.

ELU har under projektering och entreprenadarbetet bidragit med bland annat:

  • – Utredningar
  • – Geotekniska undersökningar
  • – Kontrollprogram omgivningspåverkan (grundvattennivåer och sättningsmätning)
  • – Spontdimensioneringar i system- och bygghandlingsskeden
  • – Pål- och dragstagsdimensionering för tornkran
  • – Schaktanvisningar
  • – Aktiv produktionsuppföljning åt entreprenaden för spont, pålning & schakt

Fakta