Hoppa till innehåll

Stora Frösunda

Inom kvarteret Stora Frösunda i Solna bygger Fabege en ny stadsdel, Haga Norra, som utgörs av både bostäder och kontor.

Kvarter 6 och 7 i Haga Norra ska rymma en ny bilhall åt Bilia med bostäder ovanpå. Byggnaden kommer ha upp till 12 våningsplan ovan mark och 4 källarvåningar. ELU har fått i uppdrag av Zengun att projektera spont och grundläggning för byggnaden.

Spont, schakt och grundläggningsarbetet pågick under sommaren 2018 till sommaren 2019. Jordschaktdjupet uppgår till 13 meter och utförs inom en borrad berlinerspont bakåtförankrad på fyra nivåer. Området befinner sig på utkanten av Stockholmsåsen och geologin utgörs av svallat skiktat material; sand, silt och lera. Vid schaktarbeten har hantering av utfall av jord mellan spontrör och undvika slukhål varit en stor frågeställning. Extremt dåligt berg har påträffats inom delar av området och bergförstärkningar innan uttag av berg vid spontfot har varit omfattande.

Sponten har instrumenterats med automatiska inklinometrar och stagkraftsgivare för att mäta att rörelser och krafter stämmer överens med de beräknade. Spontens närhet till befintlig bilhall, som på sikt ska rivas, är stor. Sponten krockar med befintlig grundläggning på två platser där grundförstärkning av kvarvarande delar av befintliga fundament utfördes innan fundamenten kapades.

ELUs uppdrag har varit att ta fram arbetshandlingar för spont och pålar samt bistå under entreprenadarbetet.

Bildkälla Fabege

Fakta

Byggherre:
Fabege
Entreprenör:
Zengun
Grundläggningsentreprenör:
Besab