Hoppa till innehåll

Ostkustbanan – markvibrationer

Ostkustbanan genom Gamla Uppsala kommer att få en ny rakare sträckning och samtidigt byggas om till dubbelspår för höghastighetståg. ELU har inom detta projekt haft i uppdrag att kontrollera behovet och dimensionera erforderliga förstärkningsåtgärder kopplade till risk för höghastighetsvibrationer.

ELU har kontrollerat och dimensionerat erforderliga förstärkningsåtgärder med hänsyn till risk för höghastighetsvibrationer för ett cirka 4 km långt nytt dubbelspår genom Gamla Uppsala. Höghastighetsvibrationer är ett fenomen som uppstår när tåghastigheter närmar sig kritisk vågfart för järnvägsbank, varvid markrörelser kan bli mycket stora. Risk för detta fenomen finns främst vid järnvägsträckningar över mark av lösa jordarter som trafikeras av höghastighetståg.

För att identifiera sträckor med risk för höghastighetsvibrationer på den aktuella sträckningen har ELU först genomfört en analys utifrån markens utbredningsfart utefter järnvägssträckan och dess relation till planerad högsta tåghastighet. För de delsträckor där sådan risk har identifierats har sedan dynamiska finita element-beräkningar utförts för beräkning av förskjutningar i spår och bestämning av kritiska vågfart för olika grader av förstärkningsåtgärder.

I det aktuella projektet har förstärkningsåtgärder kopplade till höghastighetsfenomen varit nödvändiga för två delsträckor om totalt cirka 850m av det planerade dubbelspåret. Förstärkningsåtgärderna har dimensionerats till 3–6m långa kalkcementpelare i längsgående skivor under järnvägsbanken.

 

Fakta

Byggherre:
Trafikverket
Beställare:
Tyréns AB