Hoppa till innehåll

Nya Slussen

Vi står inför en historisk händelse som inträffar med 80 till 100 års mellanrum. Nu är det dags igen. Slussen i Stockholm ska byggas om och många blickar riktas på den konsultgrupp som ska projektera de viktiga bygghandlingarna.

Objekt

Slussen har historiskt varit en av Stockholms viktigaste handels- och mötesplatser och dess funktion är fortfarande betydande. Efter 70 år i bruk står Slussen inför en omfattande ombyggnad och trafikapparaten från 1930-talet kommer att försvinna. Det utvalda arkitektförslaget (från Foster + Partners och Berg Arkitektkontor) innebär bland annat att en stor vattenspegel friläggs mellan Gamla Stan och Södermalm, att förbindelsen öarna emellan förläggs till broar (där flöden för gående, cyklister och vatten prioriteras) samt att en ny slusskonstruktion, ett nytt avbördningssystem och en ny bussterminal anläggs.

Uppdrag

ELU har haft projekteringsansvaret för konstbyggnader, mekanik och geoteknik i Slussenprojektet sedan 2004. Projekteringen har omfattat utredningar, upprättande av programhandling och systemhandling. Dessutom har ELU utgjort tekniskt stöd i planprocessen, KML-ansökan samt i arbetet med att ta fram miljödomsansökan.

Arbetena har omfattat utredningar för val av grundläggningsmetoder, projektering av ca 1000 m kaj av olika typer, projektering av sluss- och avbördningskanaler, projektering av erosionsskydd, projektering av broar, projektering av utfyllnader i både Saltsjön och Mälaren, samt även muddring/schakter av stora delar av näset, Sjöbergsplan och Franska bukten. Grundförstärkning och renovering av Katarinahissen har också ingått i uppdraget liksom projektering av handelsplatsen.

Uppdraget innefattar även att minimera omgivningspåverkan på tunnelbanan vars spår och konstruktioner löper rakt igenom projektområdet. I princip opåverkad tunnelbanetrafik under hela byggtiden är en av förutsättningar.

Som en del av projekteringen av avbördningsanläggningen så har ELU lett arbetet med att verifiera avbördningskapaciteten i ett modellförsök utfört av Vattenfalls vattenlaboratorium i Älvkarleby.

Beställarens ambition var att BIM-arbetet skulle ”ligga i framkant för beprövad teknik”. Det har inneburit att ELU tillsammans med Tikab utvecklat en Leveransplattform vilken bygghandlingsinformation levererats modellbaserat. Inga traditionella 2D-ritningar har gjorts. Informationen levereras istället digitalt i format bäst lämpat för både avsändaren och mottagaren, vilket ökar möjligheten för entreprenören att arbeta vidare med informationen i modellerna för att underlätta och höja kvalitén i sitt arbete. Stort fokus i projektet är kring grundläggning och pålning, varför databaser använts för att möjliggöra att dubbelriktat informationsflöde, om tex pålars verkliga läge, enkelt kan delges ELU för kontroll av verkliga pål-lägen.

Sedan juli 2013 har ELU generalkonsultuppdraget att ta fram bygghandlingar för delområde Land och Vatten.

Fakta

Byggherre:
Stockholm Stad
Arkitekt:
Foster + Partners
Beställare:
Stockholm Stad