Hoppa till innehåll

Masthuggskajen – totalsabilitet för kajkonstruktioner

Masthuggskajen i centrala Göteborg anlades i slutet av 1800-talet och byggdes ut med ett pålat kajdäck i slutet av 1950-talet. Kajen används idag för färjetrafik till Danmark. På uppdrag av Göteborgs Hamn AB har ELU utfört en fördjupad stabilitetsutredning för området.

De äldsta delarna av Masthuggskajen anlades omkring år 1890 och utgörs av en pålad stenkista. Bakom stenkistan utfördes en fyllning av så kallade faskiner som förstärkning för uppställning av varor och kajskjul. Därefter har ytterligare förstärkningar i form av skyddspålning, bankpålning och påldäck utförts i etapper. Dagens kajkonstruktion är ett kohesionspålat kajdäck som anlades 1958.

ELU har på uppdrag av Göteborgs Hamn utrett vilka underhållsåtgärder som krävs för kajkonstruktionerna. Som en del av denna utredning har en fördjupad stabilitetsutredning utförts. Inom kajplanen består marken av fyllning på lera. Djupet till fast botten är inom delar av området närmare 100 meter. Utanför kajen har muddring utförts för att erhålla tillräckligt vattendjup för angörande färjor. För att bestämma lerans odränerade skjuvhållfasthet, portrycksförhållandena i leran och mäktigheten av den överlagrande fyllningen har geotekniska fältundersökningar utförts i kajområdet och i Göta älv.

Stabilitetsberäkningarna har utförts med jämviktsanalyser i programmet Slope/W. Beräkningar har även utförts med numerisk analys i finita elementprogrammet Plaxis för att kunna bedöma vilken effekt kajkonstruktionerna har på stabiliteten. Under arbetet har det varit intressant att kunna jämföra stabilitetsberäkningar utförda med dagens moderna beräkningsverktyg med de handberäkningar som gjordes av Göteborgs Hamn under 1960-talet. Stabilitetsförhållandena för Masthuggskajen övervakas kontinuerligt genom inmätning av markdubbar och inklinometermätning.

Fakta

Beställare:
Göteborgs Hamn