Hoppa till innehåll

Liljeholmskajen

Liljeholmskajen är ca 550 m lång bakåtförankrad spontkaj. Den gamla kajen är utbyggd i etapper. Första delen är byggd runt 1935 och sista etappen i mitten på 60-talet.

När Vin och Spritcentralen beslöt att flytta sin tillverkning och sitt lager från Årstadal i södra Stockholm så beslöt staden att upplåta marken för bostadsbebyggelse. Marken köptes så småningom av JM och deras avsikt med området var att med hög exploateringsgrad och ett sjönära läge bygga ett 10-tal bostadskvarter vid Liljeholmskajens omedelbara närhet. 7 av kvarteren placeras ca 12 m från kajkant.

Den gamla kajen hade inte ett enhetligt utseende pga ett flertal tillbyggnader utförda under flera etapper mellan 1935 och 1965. Efter en noggrann undersökning av gamla kajens tillstånd, valde JM att behålla sponten men att utföra ett nytt kajhuvud längs hela sträckan. Kajen kommer i framtiden att ägas och förvaltas av Stockholm stad.

ELUs uppdrag

ELU har på uppdrag av JM och Exploateringskontoret upprättat arbetshandlingar för ombyggnaden av Liljeholmskajen. ELU har även en samordnande roll för övriga konsulter när det gäller bakåtförankringen i de olika huskropparna.

Teknisk beskrivning
Vid ombyggnaden av kajen har JM valt att bakåtförankra delar av kajen i källarväggarna i huskropparna vars fasad ligger 12 m från kajkant. Övriga delar av kajen förankras med ankarplattor belägna under gatorna mellan huskropparna. Vid ombyggnaden behölls sponten då denna bedömdes vara i tillräckligt gott skick. Kajhuvudet byttes dock ut och underkant kajhuvud sänktes för att skydda sponten som tidigare legat i skvalpzonen.

Till kajen har olika andra byggnadsverk tillfogats. Exempelvis en pir, ett soldäck, en pontonbrygga samt ett påseglingsskydd.

Bildkälla: JM

Fakta

Byggherre:
JM och Exploateringskontoret
Entreprenör:
JM
Projekteringskostnad:
ca 2 000 000 kr
Projekteringstid:
7 månader
Total kajlängd:
550m