Hoppa till innehåll

Kvarnholmen

Kvarnholmen i Nacka kommun är sedan 100 år tillbaka ett landmärke för Stockholm och den svenska industrialismen. Idag utvecklar KF fastigheter och JM i samarbete en ny stadsdel med 300 000 kvadratmeter bostäder och arbetsplatser. ELU har uppdrag på såväl den norra som den södra delen av Kvarnholmen.

Norra Kvarnholmen
På 1910-talet byggdes den 350 m långa kajen Tre Kronor på Kvarnholmen i Stockholm. Kajen användes på den tiden av Kvarnaktiebolaget Tre Kronor. Idag uppvisar kajen stora betong- och sättningsskador. Den främsta orsaken till detta är dålig släntstabilitet som orsakat bärighetsbrott längs kajen. Man har nu bestämt att bygga en ny kaj för att ersätta den gamla.

ELU har fått i uppdrag att utföra omfattande geotekniska undersökningar, att utreda stabilitet och grundläggning för den nya kajkonstruktionen samt att konstruera en borrad kajspont som skall utgöra ett påkörningsskydd mot de stora kryssningsfartygen som anlöper Stockholms hamn. Vidare skall den norra kustvägen breddas vilket kommer kräva omfattande stabilisering i form av jordspikning och permanenta spontkonstruktioner.

Södra Kvarnholmen
Inom Södra Kvarnholmen, som omfattar Södra kajen och Sillkajen in mot Svindersviken, planeras bostäder, vägar samt nya kajer på såväl befintliga som utfyllda landarealer. Inom delar av området samt i direkt anslutning till detta har starkt miljöpåverkande industriverksamheter bedrivits, vilket resulterat i kraftigt förorenade jordlager och bottensediment.
ELUs uppdrag, i den pågående projekteringen för miljödomsansökan och detaljplaner, omfattar geotekniska undersökningar och lösningar för planerade kajer och nya landområden.

Fakta

Beställare :
Kvarnholmen Utveckling AB