Hoppa till innehåll

Järnvägsbro över Stäksundet

1878 byggdes järnvägsspåret mellan Kallhäll och Kungsängen nordväst om Stockholm. Sträckan är idag ett av Sveriges mest trafikerade enkelspår varför det nu moderniseras och byggs ut, delvis i ny rakare sträckning. Det nya enkelspåret ingår i Mälarbanan mellan Stockholm och Västerås, och ska klara tunga godståg och snabbtåg med hastigheter på upp till 200 km/tim.

I moderniseringen ingår att den gamla öppningsbara bron över Stäksundet ersätts med en ny 300 meter lång bro med överliggande betongbåge och inhängd överbyggnad. ELU har konstruerat bron som med sitt utförande och sin imponerande storlek är en av Sveriges unika moderna järnvägsbroar. Redan under byggnadstiden har förbipasserande fascinerats av den storslagna ställningen.

Teknisk beskrivning
Bron över Stäksundet är 300 meter lång och består av ett bågspann med en spännvidd på 126 meter samt tillfartsbroar på ömse sidor.

Bågbron består av två stycken cirka 40 meter höga betongbågar som lutar mot varandra i 16:1. Bågarna har massivt tvärsnitt upp till farbanans nivå och ihåligt däröver. Bågtvärsnittet varierar från 4,0 x 2,5 meter vid anfanget till 2,5 x 1,85 meter vid hjässan.

Överbyggnaden består av en slakarmerad betonglåda med tvärgående massiva balkar. Varje hängare består av 61 linor, med en diameter på 15,7 mm. Grundläggningen av bågbron sker via båganfang och bottenplattor på berg, 14 meter under vattenytan.

Tillfartsbroarnas överbyggnader består av förspända lådbalkar och har spännvidder på 27 meter. I facket intill västra anfanget har underkanter på överbyggnaden voutats upp för att ge 18 meters fri höjd för en fritidsbåtled. Underbyggnaden består av homogena betongpelare som grundlagts med bottenplattor på berg.

Fakta

Byggherre:
Banverket, Östra banregionen
Entreprenör:
Skanska
Arkitekt:
Söderblom & Palm
Projekteringskostnad:
cirka 200 Mkr
Total brolängd:
300 m