Hoppa till innehåll

Filborna vattentorn

För att säkra den framtida vattendistributionen i Nordvästra Skåne har ett nytt vattentorn med tillhörande lågreservoarer byggts i Helsingborg. De nya reservoarsvolymerna placerades öster om Filbornavägens anslutning mot Österleden. Området kring reservoarerna kommer att iordningställas likt en park som en anslutning mot intilliggande rekreationsområde.

Högreservoaren
Det nya vattentornet mäter 40 meter högt och utgör ett tydligt inslag i Helsingborgs nya siluett. Tornet syns vida över det böljande skånska landskapet, över Öresund och hela vägen till Danmark. Överbyggnaden utgörs av en betongring med ytterdiametern 90 m, höjden 10 m och bredden 5,5 m.

Den övre ringen är indelad i 3 delar, två reservoarer med total volym på 7000 m³ och en ovanpåliggande servicegång. Vattenreservoarerna är klädda med en PE-liner för att säkerställa vattenkvalitén. Överbyggnaden byggdes på marken uppdelat i 24 delar, med en vikt på vardera 350 ton. Dessa lyftes sedan på plats på pelartopparna där de sammangjöts till en kontinuerlig ring.

Ringen bärs upp av 24 betongpelare som stabiliseras av ett cirkulärt servicetorn utanför den stora reservoarringen. Servicetornet har en diameter på 6,0 m och innehåller installationer med bland annat röranslutningar till vattenreservoarerna samt hiss och trappa. Pelarna och servicetornet står på en bottenplatta som även den utgörs av en kontinuerlig ring under hela reservoaren. Bottenplattan är 6,0 m bred och 1,0 m tjock. Grundläggningen är utförd på den lokala och mycket lösa bergarten hall, där grundläggningsnivån styrs av på vilket djup man kunnat hitta hall med tillräcklig bärighet.

Lågreservoaren
Förutom själva vattentornet ingår även två lågreservoarer på vardera 4000 m³ och en teknikbyggnad innehållande bland annat en pumpstegringsstation. Av säkerhetsskäl byggdes dessa tre delar tillsammans som en enhet för att minimera riskerna för intrång och sabotage.

Konstruktionen utgörs i huvudsak av en platsgjuten betongkonstruktion som grundläggs på hall på samma sätt som vattentornet. Byggnadens totala längd är 64 m, bredd 26 m och höjd 14 m. För att byggnaden inte ska bli allt för dominerande i omgivningen har den förutom att den grundlagts på några meters djup även motfyllts med massor upp till ca 3 m under taket.

Ytterligare konstruktioner
I ELUs uppdrag har även ingått att konstruera en ventilkammare som används för att koppla in vattenreservoaren på det befintliga ledningssystemet. Ventilkammaren utgörs av en plastgjuten betongkonstruktion som placerats helt under mark.

Delaktiga
Uppdraget att bygga anläggningen tilldelades NCC som utfört uppdraget i formen av en samverkansentreprenad tillsammans med byggherren NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. Gestaltningen är enligt det vinnande förslaget från Wingårdhs i en arkitekttävling som anordnades av NSVA. Wingårdhs arkitekter har varit aktiva genom projekterings-, konstruktions- och byggskedena, tillsammans med ELU Konsult AB som är ansvariga för de bärande konstruktionerna samt 3D-samordningen. Ytterligare konsulter så som process, rördragning, elkraft, elinstallation, VA, brand och ventilation har varit aktiva i uppdraget. Samtliga konsulter har jobbat parallellt och är kontrakterade av NCC.

Fakta