Hoppa till innehåll

Ekshärad fackverksbro

Klarälvsdalens miljövärden är av riksintresse och området kring Ekshärads kyrka med anor från 1600-talet är extra känsligt. Väg 932 som passerar strax intill har byggts om och omfattar en ca 165 m lång broförbindelse över Klarälven bestående av en 145 m lång fackverksbro i två fack och en intilliggande plattrambro.

Miljövärdena och landskapets helhet har stått i fokus i utformningen av den nya bron och följer i stort den tidigare brons utseende. Den fria brobredden har dock ökats rejält för att nu rymma två körfält samt en gång och cykelbana.

Bron är utformad som en fackverksbro i två fack med en total längd på 145 m och en fri brobredd på 10,75 m. Bågarna utgörs av två fackverksbågar i stål med samverkande betongplatta.

Teknisk beskrivning
Överbyggnaden utgörs av två fritt upplagda fackverksbågar i stål med samverkande betongplatta. Bågarna är utformade som krökta svetsade lådbalkar i tätt utförande. Montaget av stålbågarna har skett genom att varje båge har lanserats ut på plats med hjälp av ett provisoriskt stöd placerat på en ponton.

Betongfarbanan har en dilatationsfog vid mellanstödet och vid ändstöden är plattan försedd med en ändskärm. Underbyggnaden utgörs av tre stöd av betong med en utformning som liknar den befintliga brons stöd. Grundläggningen är utförd med betongpålar vid ändstöden och med stålkärnepålar i mittstödet.

ELUs uppdrag
ELUs uppdrag har varit att upprätta arbetsritningar för de permanenta konstruktionerna åt entreprenören Vecon.

Fakta

Byggherre:
Vägverket Region Väst
Entreprenör:
Vecon
Projekteringskostnad:
35 mkr