Persontågsviadukten, Göteborg

ELU har fått i uppdrag av NCC att konstruera tre broar för persontåg mellan Göteborg central och trafik söderut. En av broarna är en stålbro på 160 m bestående av 15 fritt upplagda broelement. De två andra broarna är kontinuerliga betongbroar med en total längd på 130 m där ena bron har tre spann och den andra sex spann. Broarna kommer till största del att läggas upp på befintliga stöd, en del av dessa kommer att förstärkas, två stöd utförs nya.

Då tiden för trafikavstängning är mycket kort, endast 7 veckor, kommer betongbroarna att utföras som prefabricerade monoliter som byggs vid sidan av spåret och därefter lyfts på plats på provisoriska stöd. När samtliga monoliter är på plats så gjuts monoliterna ihop till kontinuerliga broar.

Broarna dimensioneras enligt TK Bro och Eurokod (SS-EN 1990 – SS-EN 1999). Broarna kommer att monteras under sommaren 2011.