Ny järnvägsbro över Göta Älv

ELU har tillsammans med Tyréns fått i uppdrag av Trafikverket att projektera en ny öppningsbar järnvägsbro över Göta älv vid Marieholm. Bron skall vara av typen lyftsvängbro och kommer ligga ca 70 meter nedströms befintlig Marieholmsbro. Bron kommer att tillsammans med anslutningsbroarna bli ca 1 km lång. Särskilda svårigheter föreligger på grund av närheten till flera befintliga och kommande anläggningar såsom Partihallsbron, befintlig Marieholmsbro och ny vägtunnel under Göta älv.

Projekteringen som i ett första skede gäller systemhandling och järnvägsplan kommer att pågå under större delen av år 2011. En option på ett fortsatt arbete med förfrågningsunderlag och bygghandling kan vara aktuell att utföra under år 2012 varpå byggnadsarbetena kan komma igång under år 2013.