Götatunneln

Götaleden är en av Göteborgs mest trafikerade vägar. Leden går längs Göta älvs södra sida genom centrum och utgör idag en barriär mellan innerstaden och det attraktiva hamnstråket utmed älven. Trafikbelastning är stor med åtskilliga olyckor och dagligen mycket långa köer. Genom att leden nu förlagts i en tunnel förbi centrum förbättras miljön samtidigt som tillgängligheten till älven ökas.

Trafiksituationen har förbättras avsevärt både i centrum, som avlastas från genomfartstrafik, och för genomfartstrafiken som får en snabb högklassig förbindelse. Nya Götaleden trafikeras dubbelriktat i två eller fler filer med en högsta tillåtna hastighet av 70 km/h.

 

Skriv ut